Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VTS GROEP NEDERLAND B.V.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever- degene met wie VTS Groep Nederland B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
VTS- de onderneming VTS Groep Nederland B.V., gevestigd te Oude Meer.
Algemene voorwaarden- de voorwaarden die van toepassing zijn op de levering door VTS van diensten op het gebied van logistieke beveiliging en waardetransporten;
Waarden- papier met geldwaarde en/of munten en/of waardevolle goederen/zaken.
Overeenkomst- de overeenkomst tussen VTS en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
Collo- de individuele verpakkingseenheid welke kan bestaan uit: een sealbag, een envopak, een Trupouch ™ of een cassette
Vrachtbrief-  het document waarop alle relevante gegevens van het transport en de collo worden vastgelegd

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van VTS evenals op alle overeenkomsten tussen VTS en opdrachtgever.
1.3 VTS wijst uitdrukkelijk eventueel door de opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van (delen van) de voorwaarden van de opdrachtgever of andere bijzondere bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met VTS te worden overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van VTS en overige overeengekomen of van toepassing verklaarde voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van VTS.
1.4 Naast deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen en offertes, evenals op alle overeenkomsten van VTS van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002. Bij eventuele tegenstrijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van VTS en tot slot de Algemene Vervoerscondities 2002 de voorkeur. De Algemene Vervoerscondities 2002 kunnen op
verzoek worden toegezonden.
1.5 In geval van grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg zijn de CMR- condities van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, evenals op alle overeenkomsten van VTS. De CMR- condities kunnen op verzoek worden toegezonden.
1.6 In geval van verhuur & exclusieve diensten aan de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden voor koeriersdiensten van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, evenals op alle overeenkomsten van VTS. De algemene voorwaarden voor koeriersdiensten kunnen op verzoek worden toegezonden.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van VTS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Indien een offerte van VTS een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft VTS het recht dit aanbod binnen 7 dagen na kennisneming van de aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen of te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst tussen VTS en de opdrachtgever komt eerst tot stand nadat VTS een ondertekend exemplaar van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel voor de eerste maal met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3. Waardetransport

3.1 VTS vervoert onder meer waarden in voertuigen die in het bijzonder voor dat doel zijn uitgerust en beveiligd.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, behoudt VTS het recht om vervoer van waarden voor verschillende opdrachtgevers tegelijkertijd in hetzelfde voertuig te verrichten.
3.3 Na ondertekening voor ontvangst en overdracht van de collo op de plaats van verzending, berust het (fictieve) eigendomsrecht van het te transporteren collo bij VTS Nederland B.V. Dit eigendomsrecht wordt overgedragen op de begunstigde op het moment dat deze heeft ondertekend voor ontvangst en overdracht van het collo.
3.4 Voor het transport dient de opdrachtgever de aan VTS aangeboden waarden in gesloten, door VTS ter beschikking gestelde of door VTS goedgekeurde, colli aan te bieden. De overhandiging van de colli op de plaats van verzending en de afgifte op de plaats van aflevering vindt plaats op basis van een tussen partijen vooraf schriftelijk overeengekomen procedure. De inhoud van de vrachtbrieven van VTS is bindend bewijs van uitgevoerde transacties.
3.5 VTS draagt ervoor zorg dat degenen die namens haar op de plaats van verzending het collo in ontvangst nemen, zich op verzoek van de opdrachtgever identificeren met een volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus verplicht gesteld legitimatiebewijs. Deze personen tekenen voor ontvangst van het collo op de plaats van verzending.
3.6 Indien de opdrachtgever het collo niet gesloten en/of verzegeld danwel zodanig beschadigd aanbiedt dat de inhoud toegankelijk is, dan wordt het collo niet door VTS in ontvangst genomen.
3.7 Indien de tot ontvangst door de opdrachtgever gemachtigde vaststelt dat de collo bij de afgifte door VTS niet gesloten en/of verzegeld danwel beschadigd zijn, zal deze daarvan terstond rapport opmaken in aanwezigheid van de gemachtigde van VTS. In het desbetreffende rapport zal melding gemaakt worden van de toestand van de collo en zal/zullen de in de collo aangetroffen waarde(n) nauwkeurig worden omschreven. Het rapport zal door de gemachtigde van de opdrachtgever en door de gemachtigde van VTS worden ondertekend. Een collo geldt als niet gesloten en/of verzegeld danwel beschadigd, indien de versluiting en/of zegels bij de afgifte geopend en/of verbroken zijn, danwel de collo zodanig is beschadigd, dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat het collo geopend is geweest tussen de ontvangst door VTS en de afgifte door VTS.

4. Termijnen

4.1 De door VTS in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen hebben een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
4.2 VTS zal zich inspannen om de in ontvangst genomen waarden dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag op de plaats van afgifte af te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. De aangeboden waarden zullen bij overslag in de beveiligde waardekamer van VTS worden opgeslagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien enige door VTS opgegeven termijn wordt overschreden, is VTS terzake eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever VTS schriftelijk in gebreke heeft gesteld en VTS een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

5. Prijzen & tarieven

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door VTS opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties.
5.2 De overeengekomen tarieven staan vast tot minstens 1 jaar na ondertekening van de overeenkomst. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar op verzoek van één van beide partijen een voorstel tot prijsaanpassing aan de wederpartij plaatsvinden. Het voorstel tot prijsaanpassing dient schriftelijk en onderbouwd uiterlijk twee maanden voor ingang van de gewenste prijsaanpassing bij de wederpartij te zijn ingediend. De maximale aanpassing op de tarieven dient gebaseerd te worden op de door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte ‘prijsindexcijfer Consumenten prijsindex (CPI)’. Na schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtgever en VTS geldt de prijsaanpassing voor het komende kalenderjaar.
5.3 De overeengekomen tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst, met in acht name van het volgende:
 Tariefsverhogingen die het gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving mogen door VTS worden doorberekend;
 Eénmaal per jaar, met ingang van het nieuwe kalenderjaar, is VTS gerechtigd om de tarieven te wijzigen op basis van het door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte ‘prijsindexcijfer Consumenten prijsindex (CPI). Deze wijzigingen zullen door VTS worden doorberekend;
 Tariefswijzigingen die door de Opdrachtgever en VTS tussentijds schriftelijk zijn overeengekomen, worden doorberekend met ingang van de maand volgend op die waarin een dergelijke wijziging is overeengekomen.

6. Betalingen

6.1 Betalingen door de opdrachtgever dienen binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van niet betwiste schulden.
6.2 Indien de opdrachtgever, niet uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum volledig betaalt, is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een wettelijke verrekenrente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Voorts is de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd conform de bepalingen in de ‘Wet ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’, onverminderd de VTS overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding.
6.3 Indien de opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontslaat dat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van de opdrachtgever om de facturen van VTS te voldoen.

7. Klachten

7.1 De opdrachtgever is gehouden VTS terstond in kennis te stellen omtrent klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door VTS. Klachten dienen in ieder geval binnen vier (4) weken nadat (een opdracht in het kader van) de overeenkomst is uitgevoerd, danwel de oorzaken voor de klachten zijn ontdekt respectievelijk hadden moeten worden ontdekt, aan VTS schriftelijk te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens VTS in verband met bedoelde klachten vervalt.
7.2 Indien VTS de klacht gegrond acht, is VTS gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, danwel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. VTS is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever ten gevolge van de klachten geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van VTS.
7.3 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door VTS geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens VTS op te schorten, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en VTS anders wordt overeengekomen.
7.4 Een klachtenregeling kan op verzoek worden toegezonden.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht is VTS gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk, door middel van een schriftelijke verklaring, te ontbinden. In geval van tijdelijke overmacht is VTS gerechtigd de termijnen, waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.
8.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop VTS geen invloed heeft of had kunnen hebben en die niet te wijten zijn aan de schuld van VTS, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VTS komen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 VTS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van- door opdrachtgever aan te tonen- grove schuld, grove nalatigheid of opzet van VTS bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
9.2 Indien en voorzover ondanks het bepaalde in voorgaande leden op VTS enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever mocht blijken te rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op grond van artikel 8:1105 bij Algemene Maatregel van Bestuur is bepaald, danwel in geval artikel 8:1105 BW niet van toepassing is, en in elk geval tot de hoogte van de facturen terzake van de specifieke overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, maar in ieder geval tot het maximum bedrag dat de verzekeraar van VTS in het desbetreffende geval uitkeert. Met inachtneming van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, zal VTS haar aansprakelijkheid naar behoren verzekeren en verzekerd houden.
9.3 Ingeval van vermeende aansprakelijkheid van VTS, is de opdrachtgever gehouden VTS binnen 30 dagen na het plaatsvinden van het schade veroorzakende feit schriftelijk aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, behoudens het geval dat het feit waarop het recht op schadevergoeding is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt het desbetreffende recht binnen 30 dagen na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd had moeten worden.
9.4 De opdrachtgever garandeert dat de te vervoeren waarden niet met zich meebrengen dat VTS in strijd met wettelijke bepalingen handelt door deze waarden te vervoeren. De opdrachtgever vrijwaart VTS voor alle aanspraken van derden terzake van door VTS uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van VTS en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

10. Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens VTS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VTS gerechtigd, onverminderd alle overige aan VTS toekomende rechten, de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens VTS is nagekomen.
10.2 Elk der partijen hebben, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijk buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene bepalingen;
b. een der partijen ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens de andere partij uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
c. aan een der partijen (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van een der partijen wordt aangevraagd of een der partijen zelf zijn faillissement aanvraagt, een der partijen aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
d. de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van een der partijen feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;
e. het vermogen van een der partijen onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één (1) maand wordt gehandhaafd, danwel anderszins op het vermogen van een der partijen verhaal wordt gezocht;
f. de zeggenschapsverhoudingen zich bij de een der partijen ver zodanig wijzigen, dat hiervoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van aan de andere partij niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.
11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle overeenkomsten tussen VTS en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit, danwel verband houden met, de (uitvoering van de) overeenkomst tussen VTS en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten en voorzover VTS en de opdrachtgever niet overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage te Amsterdam of Rotterdam overeenkomstig het SVA-reglement (verkrijgbaar bij Stichting Vervoeradres, postbus 82118, 2508 EC ’s-Gravenhage).

12. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie